عیب یابی موتور

تعریف موتور:

موتوردستگاهی است که انرژی حرارتی حاصل ازسوخت را تبدیل به انرژی مکانیکی نموده وموجب به حرکت درآوردن خودرومی شود.دراطراف موتوردستگاههایی نصب می گردد که برای تکمیل کار موتور بسیار موثر می باشد.

قسمتهای تشکیل دهنده موتور:

الف) سرسیلندر            ب ) سیلندر(تنه )              ج ) کارتر

سرسیلندر: سرسیلندر دربالای موتورروی سیلندر قرار دارد. بین سیلندر وسرسیلندر ورقه ای از جنس نسوز به نام واشر سرسیلندر قرار می گیردوعمل واثرآن بستن تمام منافذ سیلندر است به نحوی که هیچگونه منفذی برای عبور گازها وجود نداشته باشد.

سیلندر (تنه ):  تنه موتور یا سیلندر قسمت اصلی موتور بوده وقطعات دیگر به اطراف آن وصل می شود ودارای استوانه توخالی به نام سیلندر می باشد .دراطراف استوانه های سیلندر مجاری آب وروغن تعبیه شده است . تنه موتور ازبالا به وسیله سرسیلندر واز پائین به وسیله کارتر روغن محدود می شود وهمچنین محل های استقرار موتور روی شاسی (دسته موتورها ) درتنه قرار دارد.

کارتر: کارتر ظرف ومخزن روغن می باشد که زیرموتوربسته می شود وروغن پس ازطی کانالهای روغن مجددا به آن برمی گردد.

جهت به کار افتادن و روشن شدن موتورهای بنزینی چهار زمانه نیاز به چهار حالت زیر می باشد:

1- مکش (تنفس)         2- تراکم              3- احتراق              4- تخلیه  

مرحله اول: مکش یا تنفس: با به حرکت درآوردن موتور توسط استارت و با پایین رفتن پیستون، سوپاپ هوا یا گاز باز شده و مخلوطی از هوا و بنزین سیلندر را پر می کند.

مرحله دوم :تراکم یا کمیرس: در ادامه کار استارت و با بالا آمدن پیستون, سوپاپ گاز بسته شده و مخلوط هوا و بنزین به صورت گاز تحت تراکم قرار میگیرد.

مرحله سوم: احتراق یا انفجار: در ادامه کار استارت کمی قبل از رسیدن پیستون به انتهای مرحله تراکم شمع جرقه زده و با فشار زیاد احتراق، پیستون با شدت و قدرت به طرف پائین حرکت کرده و در نتیجه موتور روشن شده و دیگر نیاز به استارت زدن نمیباشد.

مرحله چهارم: تخلیه: پس از پایان احتراق پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت کرده و در این زمان سوپاپ دود باز بوده و گازهای حاصل از احتراق توسط اگزوز به خارج منتقل می گردد.

جدول عیب یابی موتور

عیب

دلیل

نحوه بر طرف کردن

1- هنگامی که توسط  سوئیچ استارت زده می شود استارت   نمی چرخد.

1- باتری معیوب یا خالی است

2- اتصالات باتری بد،شل یا کثیف است.

3- اتصالات کابل باتری یا استارت بد است.

سالم بودن باتری را بررسی کنید وتمام اتصالات دو سر باتری را بررسی کنید.

4- دنده استارت گیر کرده است.

 در حالی که خودرو در دنده است آن را به سمت جلو وعقب هول دهید تا دنده استارت آزاد شود.

5- سیم پیچ یا قسمت اتوماتیک استارت معیوب است.

توسط یک کابل یا سیم بسیار کلفت دو ترمینال اصلی روی سیم پیچ استارت را به منظور به کار انداختن استارت به یکدیگر اتصال دهید.

6- استارت معیوب است.

به منظور بررسی وعیب یابی قسمتهای داخلی موتور ، استارت آن را از روی خودرو باز کنید و عیب آنرا بر طرف کنید.

2- موتور توسط استارت با سرعت طبیعی می چرخد ولی روشن نمی شود وبه کار خود ادامه نمی دهد.

1- جرقه در سرشمعها ظاهر     نمی شود.

سیستم جرقه را بررسی کنید.

2- سوخت به موتور نمی رسد.

سیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

3- سوخت خیلی زیاد به موتور         می رسد  (فلود کردن کاربراتور).

سیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

3- هنگامی که استارت زده       می شود موتور روشن می شود اما به طور غیر یکنواخت و ناقص یعنی همراه با لرزش به کار خود ادامه می دهد.

1- سیستم جرقه یا سیستم سوخت رسانی معیوب است.

سیستم جرقه وسیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

2- سوپاپ ها سوخته اند.  واشر سرسیلندر سوخته است.

سرسیلندر را باز کرده وسوپاپ ها یا واشر سرسیلندر را کاملاً معاینه کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

3- رینگ های پیستون فرسوده شده اند ویا سیلندر های موتور فرسوده شده اند.

سرسیلندر را باز کنید وپیستون ها وسیلندرها را بازرسی کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

4- قدرت موتور کم است.

1- سیستم جرقه یا سیستم سوخت رسانی اشکال دارد.

سیستم جرقه را از لحاظ وضعیت پلاتین ها، فاصله آنها وتنظیم بودن آوانس استاتیکی یا اولیه دلکو مورد بررسی قرار دهید.

کاربراتور را تنظیم کنید.

2- لقی یا فیلر سوپاپ ها نادرست است.

لقی سوپاپ ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تنظیم کنید.

3- سوپاپ ها سوخته اند.  واشر سرسیلند سوخته است.

 

سرسیلندر را باز کنید و سوپاپ ها یا واشر سرسیلندر را معاینه کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

4- رینگ های پیستون فرسوده شده اند.سیلندرهای موتور فرسوده شده اند.

سرسیلند را باز کنیدپیستون ها وسیلندر ها را بازرسی  ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

5- موتوربیش از حد معین روغن مصرف می کند.

1- نشتی روغن از کاسه نمد عقب میل  لنگ، واشر زیر قاب زنجیر وکاسه نمد آن، در پوش اسبکها، در پوش محفظه تایپیت ها،واشر زیر فیلتر روغن، واشر زیر پمپ بنزین، کاسه نمد گلویی دلکو، واشر کارتر وپیچ تخلیه روغن کارتر.

محل نشت روغن را شناسایی کنید ودر صورت لزوم کاسه نمد یا واشر مربوط به آن را عوض کنید.

2- فرسودگی زیاد رینگ ها یا سیلندر باعث سوختن روغن در موتورمی شود. علامت آن دود کردن موتور است.

رینگ جدیدی روی پیستون نصب کنید یا سیلندر ها را بتراشید و یک دست رینگ جدید روی موتور نصب کنید.

3-راهنماهای سوپاپ فرسوده شده ویا حلقه لاستیکی روی ساق سوپاپ خراب شده است.

سرسیلندر را باز کنید واعمال لازم و ضروری را بر روی راهنما با حلقه های لاستیکی انجام دهید.

6- موتور تولید صدای مکانیکی اضافی می کند.

1- لقی بین اسبکها و انتهای ساق سوپاپ ها زیاد است.

توسط فیلر با ضخامت معین آنها را تنظیم کنید.

2-یاتاقانهای میل لنگ فرسوده شده است. سیلندرها فرسوده شده اند و پیستون داخل آنها لق        می خورد.

پس از بررسی در صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

3-زنجیر دور چرخدنده های میل لنگ ومیل بادامک شل شده است.

زنجیر را بررسی کنید ودر صورت لزوم آنرا عوض کنید.

4-دسته موتور ها شکسته ومعیوب هستند.

آنهارا عوض کنید.